இந்தியாவில் மட்டும் தான் இப்படிலாம் நடக்கும்”… இதெல்லாம் எப்படி தான் யோசிக்கிறாங்களோ..? நீங்களே பாருங்க

இந்தியாவில் பல அவ்விதமான கலா ச்சா ரங்கள் உள்ளது என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும், மேலும், ஒவ்வொரு பி ரி வி னரும் ஒவ்வொரு விதமாக மா று ப டுகிறார்கள். உண்ணும் உணவு, உடுத்தும் உடை, தாங்கும் இடம், என்று நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.

   

அணைத்து விதமான மக்களும் இருக்கும் ஒரே இடம் என்றால் அது இந்தியா தான். மேலும், திருமணம் மற்றும் சுப நிகழ்ச்சி கூட வெளிநாடுகளில் நடப்பது போல் இங்கு ஒரே மாதிரியாக நடப்பதில்லை என்று சொல்லலாம்.

அந்த அந்த இடம், அவ்வறவருக்கு ஏற்றவாறு இங்கு அணைத்து விதமானா வி ஷி ய ங்களை நடக்கின்றன என்று சொல்லலாம். அந்த வகையில் இன்று உங்களுக்கு ஒரு சு வா ர சி யமான வீடியோ காட்சி. இதோ வீடீயோவை பாருங்க…