ஓ டும் ர யிலி ல் ஏ ற மு யன்று த வறி வி ழு ந்து தொ ங்கி யப டி இ ழு த்துச் செல்லப்பட்ட ப யணி..!

உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்ப மு டியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் உலகின் பல மூலைகளிலும் ஒவ்வொரு ச ம் ப வ ங்க ளும் நிகழ்வுகளும் நடைபெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன, எந்த மூலையிலும் நடக்கும் சுவாரசிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்வதற்கு தற்போதைய இணைய தளம் பெரிதும் உதவி புரிகிறது ஏனெனில் சமூக வலைத்தள பாவனையானது, இன்று எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து விட்டது,

இந்நிலையில் ர யில் நிலையங்களில் நாம் எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு ஒரு சில வி ஷி ய ங்களை நாம் பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி ர யில் நிலையத்தில் ஓ டும் ர யி லில் என்ற மு ய ற் சி க்கும் ப யணி ஒருவரின் செயல் வி பரீ த த்தி ல் மு டிகிறது, ஆனால் அங்கு இருந்த காவல் அதிகரின் செ யலால் அந்த ப யணி காப்பாற்றப்படுகிறார். இதோ என்ன நடந்தது எ ன்ப தை நீங்களே பாருங்க…