கூ.லி.ப்ப.டை.யை ஏ.வி அண்ணனை கொ.லை செ.ய்.த பிரபல நடிகை…. அ.தி.ர வை.க்கும் கா.ர.ணம்..

நடிகை ஷான்யா, இவர் தனது மேனேஜர் நியாஸ் அகமது என்பவரை கா.த.லி.த்து வந்ததாக தெரிகிறது. இந்த காதல் ஷான்யாவின் அண்ணன் ராகேஷ் என்பவருக்கு  பி.டி.க்க.வி.ல்லை. இதுகுறித்து அவர் தனது தங்கையை க.ண்.டி.த்.து.ள்ளார்.

   

இதனால் ஷான்யாவுக்கும் ராகேஷ்க்கும் இ.டை.யே அ.டி.க்.க.டி த.க.ரா.று ஏ.ற்ப.ட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் நடிகை ஷான்யா தனது கா.த.ல.னு.டன் இ.ணை.ந்து கூ.லி.ப்ப.டை மூ.லமாக ராகேஷை கொ.லை செ.ய்.து.ள்.ள.தா.க தெரிகிறது.

கூ.லி.ப்ப.டை.யி.ன.ர் ராகேஷை கொ.லை செ.ய்.து பி.ண.த்.தை கர்நாடக மாநிலம் தார்வார் என்ற பகுதியில் தூ.க்.கி எ.றி.ந்.து வி.ட்டு செ.ன்.று.ள்ளனர். இது குறித்து காவல் து.றையினர் வி.சா.ர.ணை செ.ய்.த போது, அந்த பி.ண.ம் ராகேஷ் என்பதை க.ண்.டு.பி.டி.த்.த.ன.ர்,

இதுகுறித்து அவர்கள் மேலும் வி.சா.ர.ணை செ.ய்.த.போ.து ராகேஷின் தங்கை ஷான்யா தான் தனது கா.த.ல.ரி.ன் உ.த.வி.யால் சொ.ந்த அண்ணனையே கூ.லி.ப்ப.டை ஏ.வி கொ.லை செ.ய்.த த.க.வல் தெரிய வந்தது. இதனை அடுத்து ஷான்யா மற்றும் அவரது கா.த.ல.னி.டம் வி.சா.ர.ணை செ.ய்.த போ.லீ.சார் அவர்கள் இருவரையும் கை.து செ.ய்.த.ன.ர்.

மேலும் அவர்கள் கொ.டுத்த த.க.வ.லின் அ.டி.ப்ப.டையில் கூ.லி.ப்ப.டை.யி.னர் 6 பே.ர் கை.து செ.ய்ய.ப்ப.ட்டு.ள்ளதாகவும் த.க.வ.ல்கள் வெ.ளி வந்துள்ளது. இந்த செ.யல் திரையுலகில் அ.தி.ர்.ச்சி.யை ஏ.ற்ப.டுத்தியுள்ளது.