நூலிழையில் அதிர்ஷ்டவசமாக த ப்பி ய நபர்கள்.!! கேமராவில் பதிவான திக் திக் நிமிடங்கள்.!

நம்மை சுற்றி தினமும் நம்ப முடியாத நி கழ் வுகள் நடக்கின்றனர் ஒரு சிலர் அதிஷ்டவசமாக எதுவும் ஆகாமல் த ப்பி க்கிறாரகள் சிலர் த வறு கிறார்கள் அதை போன்ற நி கழ் வுகளை பற்றி தன் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம்.

இப்பொழுது தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தினால் அவை அனைத்தையும் பதிவு செய்து இந்த உலகிற்கு காட்ட பயனாக உள்ளது அதில் முக்கியமாக கைபேசி மற்றும் CCTV கமெராக்கள் முக்கிய பங்களிக்கிறது.

   

அ திஷ்ட வசமாக பெரிய ஆ பத் தி ல் இருந்து த ப்பி ய நபர்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஒருவர் ரோட்டின் ஓரமாக சென்று கொன்றிருந்தார் அப்பொழுது அதி வேகத்தில் ட்ரக் ஒன்று அவரை உராசியா படி சென்றது ட்ரக்லிருந்து த ப்பி த்த அடுத்த நொடி, மி ன்கம் பி அருந்து விழுந்தது, அதிலிருந்து நூ லிழை யில் அ தி ர்ஷ்ட வசமாக த ப்பி த்து விட்டார்.

ஒரு சின்ன குழந்தை ஓடி விளையாடிய வழியில் பா ம் பு சென்றது அதை மிதித்தும் அதிஷ்டவசமாக அந்த குழந்தையை எதுவும் செய்யவில்லை இதை போன்ற சு வார் வஸ்யமான டிக் டிக் நிமிடத்தை பாருங்கள் நீங்களும், அந்த வீடியோ காட்சி இதோ.!!