ரயில் தண்ட வாளத்திற்கு இடையே சி க்கிக் கொண்டிருந்த நாய்.!!மர ணத் திற்கு சவால் விட்ட காட்சி.

உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் உலகின் பல மூலைகளிலும் ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் நிகழ்வுகளும் நடைபெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன, எந்த மூலையிலும் நடக்கும் சுவாரசிய நி கழ்வுகளை அறிந்து கொள்வதற்கு தற்போதைய இணைய தளம் பெரிது ம் உதவி புரிகிறது ஏனெனில் சமூக வலைத்தள பாவனையானது, இன்று எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து விட்டது,

மேலும், நாம் பார்க்கும் ஒரு சில விஷியன்கள் நம்மை ஆச்சிரியத்தில் ஆழ்த்தி விடும் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அது போன்ற ஒரு காட்சி தான் இது, இதில் ஒரு நாய் ஒன்று ரயில் செல்லும் போது த ண் டவாளத்திற்குள் இருக்கிறது, பார்க்கும் நமக்கு தி கிலாக உள்ளது ஆனால் அந்த நாய் சிறிதும் அஞ்சம்மாள் ரயில் த ண் டவாளத்திற்குள் சா து ர்யமாக கடந்து போகின்றது அந்த காணொளியை நீங்களும் பாருங்கள்.