சேலையில் செம்ம அழகா நடனம் ஆடிய பெண்.. வியந்து பார்க்கும் பார்வையாளர்கள்..

தற்போது உள்ள காலங்களில் தொழில் நுட்பம் இன்றி அமையாத உலகத்தை மனிதர்கள் ஆன நாமே தான் மாற்றியுள்ளோம் ,இந்த டிக் டாக் செயலி சீனர்களால் தயாரிக்கபட்டு பெரிய அளவில் வருவாயை சேர்த்தனர் ,இதனால் இவர்கள் பல ரசிகர்களை கவர்ந்து கொண்டிருந்தனர் ,ஆனால் இது நிலைக்க வி ல்லை ,சில ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாகவே இது இந்திய அரசாங்கத்தால் த டை செய்யப்பட்டது ,

எதற்காக என்றால் வளர்த்து வரும் தலை முறையினர் சீர் அ ழி ந்து வி ட கூடாது என்று அரசு த டை செ ய்ய சொல்லியது ,அது மட்டும் அல்லாமல் புது வகையான கோட்பாடுகளை அமைத்தது இந்திய அரசு அதற்கு அந்த சீன அரசு ஏற்றுக்கொள்ளாததால் இந்த செயலி மு டக்க ப ட்டது ,

அதுமட்டும் இன்றி இது போன்ற முகம் சு ழிக்க வைக்கும் நடனங்களை ஆ டுவதால் சிறுவர்களின் எதிர்காலம் கேள்வி குறியாகி வி ட்டது ,இது போன்று செய்பவர்களுக்கு உ ரிய த ண் டனை வ ழங்க வே ண்டும் என்று மக்களின் ஒருவன் ,இதற்கும் ஆதரவுகள் கிடைத்து கொண்டு தான் வருகின்றது ,அதில் ஒரு சில பதிவுகள் இதோ உங்களுக்காக ..,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *