க.ற்.ப.ழி.த்து கொ.லை செ.ய்ய.ப்ப.ட்ட நடிகை பிரதியுஷா..! பத்து வருடங்களுக்குப் பி.றகு ரக.சி.ய.த்தை உ.டைத்த தாய்..

நடிகை பிரதியூஷாவை க.ற்.ப.ழி.த்து கொ.லை செ.ய்.து.வி.ட்டதாக அவரின் தாயார் புதிய ப.ர.ப.ர.ப்பை கி.ள.ப்பி.யுள்ளார்.

பிரதியூஷா கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி காதல் பி.ர.ச்சி.னையில் தூ.க்.கு போ.ட்.டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொண்டதாக செ.ய்தி வெ.ளியாகி ப.ர.ப.ர.ப்பை கி.ள.ப்பி.யது.

   

இந்நிலையில் பத்து வருடங்களுக்குப் பிறகு பிரதியூஷாவின் தாயார் தன்னுடைய ம.கள் தூ.க்.கு போ.ட்.டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ள்.ள.வி.ல்லை எனவும், அவளை க.ற்.ப.ழி.த்.து கொ.லை செ.ய்.து.வி.ட்டார்கள் என புதிய ப.ர.ப.ர.ப்பை கி.ள.ப்பி.யுள்ளார்.

நீ.ண்ட நாட்களாக தன்னுடைய மகளுக்கு தெலுங்கு சினிமாவைச் சேர்ந்த மூ.த்த நடிகர் ஒருவர் தொ.டர்ந்து தொ.ல்.லை கொ.டுத்து வந்ததாகவும்,

அரசியல்வாதிகளின் தொ.ல்.லை.க.ளும் அ.தி.கமாக இ.ருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும் பிரதியூஷாவின் போ.ஸ்ட் மா.ர்.ட்டம் ரி.ப்போ.ர்.ட்டில் அவரது உ.டம்பில் பல ந.க.க்கீ.ற.ல்.கள் இ.ருந்ததாகவும், மேலும் அவர்மீது வி.ந்.த.ணு.க்.க.ள் ப.ட.ர்ந்து இ.ருந்ததாகவும் அந்த ஆ.தா.ர.ங்.க.ளை அப்படியே பணம் கொடுத்து ம.றை.த்து வி.ட்டார்கள் என கு.ற்.றம் சா.ட்.டி.யு.ள்ளார்.

எனக்கு கோர்ட்டுக்கு போ.ய் வா.தா.டும் அளவுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை, அதேபோல் எங்கு போ.ய் கம்ப்ளைன்ட் செ.ய்தாலும் அதை பெ.ரி.தாக எடுத்துக் கொ.ள்.ள.வி.ல்லை எனவும் கு.ற்.றம் சா.ட்டி.யு.ள்ளார் பிரதியூஷாவின் தாயார்.