நான் அதற்கு தகுதியானவள் கி.டை.யாது..! கா.தலன் க.ண் மு.ன்னே வீ.டியோ அ.ழை.ப்பில் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.த இ.ளம் பெ.ண் ச.ம்.ப.வ.த்தில் தி.டீர் தி.ரு.ப்பம்

குமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அந்தோணி ஜெஸ்டின். இவர் வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வருகிறார். இவருடைய மனைவி மரிய சுசிலா. இவர்களுக்கு பிராட்வின் நிபியா (21) என்ற மகளும், எக்சன் ஜெதீஸ் தேவ் என்ற மகனும் இருந்தனர்.

இதில் நிபியா நர்சிங் பயிற்சி மாணவியாக பணியாற்றிய நி.லையில் இ.ளை.ஞ.ரு.டன் கா.தலில் வி.ழு.ந்தா.ர். காதலனிடம் நிபியா மணிக்கணக்கில் பேசி வந்ததாகவும் தெரிகிறது.

   

இதனை உ.ற.வி.னர்கள் க.ண்.டி.த்து.ள்ளனர். இதற்கிடையே அந்த காதலில் ஏதோ பி.ர.ச்.சி.னை ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களாக நிபியா, தன்னுடைய ஸ்டேட்டசில் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ள்.ள போ.வ.தாக ப.தி.வி.ட்டு வந்ததாகவும் தெரிகிறது.

இந்தநிலையில் நேற்று நிபியா தன்னுடைய வீட்டில் இருந்தபடி கா.தலனை, வீடியோ அ.ழை.ப்பி.ன் மூ.லம் தொ.டர்பு கொ.ண்டு.ள்ளார். அப்போது, தூ.க்.கு.ப்.போ.ட்.டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ள்ள.ப்.போ.வ.தா.க கூறியுள்ளார்.

இதனை நீ நேரில் பார் என்று தெரிவித்துள்ளார். இதனால் அ.தி.ர்.ச்சி அ.டை.ந்த கா.தலன், செ.ய்.வ.த.றி.யா.ம.ல் தி.கை.த்தா.ர்.

அதே சமயத்தில் வீ.டி.யோ அ.ழை.ப்பி.ல் பே.சிக்.கொ.ண்டே மிபியா தூ.க்.கு க.யி.றை மா.ட்.டி.ய.தா.க.வு.ம் தெரிகிறது.

ப.த.றி.போ.ன கா.தலன், அவருடைய நண்பரை தொ.டர்பு கொ.ண்டு மிபியாவை எப்படியாவது கா.ப்பா.ற்.று.ம்.ப.டி க.த.றி அ.ழு.து.ள்ளார். ஆனால் மிபியாவை பி.ண.மா.க.த்தா.ன் மீ.ட்க மு.டி.ந்தது.

தொ.டர்ந்து பி.ரே.த ப.ரி.சோ.த.னைக்காக ம.ருத்துவமனைக்கு உ.டல் கொண்டு செல்லப்பட்டது. மேலும் இதுதொடர்பாக பொ.லி.சார் வ.ழ.க்கு.ப்ப.திவு செ.ய்து வி.சா.ர.ணை ந.டத்தினர்.

இந்த நி.லையில் இ.ற.ப்ப.த.ற்.கு முன்பு மிபியா எ.ழு.திய உ.ரு.க்க.மா.ன க.டி.த.த்தை பொ.லி.சார் கை.ப்ப.ற்றி.னர். இதனால் இந்த வ.ழ.க்கில் தி.டீர் தி.ரு.ப்ப.ம் ஏ.ற்ப.ட்டுள்ளது.

அந்த கடிதத்தில், ம.ன்.னி.ச்சிடுங்க… என் சா.வு.க்கு யாரும் கா.ர.ணம் இல்லை. எல்லோரும் என்னை ம.ன்னி.ச்சிடுங்க, நான் கா.தலுக்கு தகுதியானவள் கி.டையாது.

ம.ன்னி.ச்சிடு பா.ப்பு, ம.ன்னி.ச்சிடுங்க அப்பா, அம்மா, தம்பி ஜெதீஸ் என எ.ழுத.ப்ப.ட்டிருந்தது. மேலும் இந்த க.டி.தம் தொ.டர்பாக தற்போது வி.சா.ர.ணை ந.டந்து வருகிறது.