கு டிகா ரர்கள் செய்யும் அ லப்ப றைக்கு அளவே இல்லையா.?? முடிஞ்சா இந்த விடியோவை சிரிக்காம பாருங்க.

“மது நம் நாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் கே டு” என்ற வசனத்தை நாம் அ டி க்க டி கேட்டிருருப்போம், ம து அ ருந் து வதினால் பெரும்பானால நடுத்தர குடும்பத்தினர் க ஷ்ட ப் பட்டு கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஆனாலும் கு டிகா ரர்களோட சே ட் டைகளுக்கு இணையில்லை.உலகில் பல்வேறு இடங்களில் பல ச ம்ப வம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது அவரை வீடியோ பதிவின் மூலம் நாம் இந்த உலகிற்கு பகிழ்ந்து வருகின்றோம் அது மட்டும் இல்லாமல்.சோசியல் மீடியாவின் உதவியால் உலகில் எங்கு நடந்தாலும் அது எல்லோருக்கும் சென்றடையும் இந்த வீடியோவில் ம து அ ருந் தி விட்டு அவர்கள் செய்யும் சே ட் டைக ளை பார்க்கலாம் இதோ அந்த வீடியோ காணொளி..!